• 11:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:34

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,841,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:34

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,841,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:49

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:49

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:49

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,183,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:49

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,183,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 09:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 14:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 09:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 18:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 18:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 09:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 14:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 14:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 09:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 18:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 18:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 09:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 14:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی