• 05:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:24

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:24

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:14

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:14

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:20

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:29

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,035,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:54

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:59

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:59

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:59

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:54

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:59

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:20

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:29

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:20

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:29

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:59

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:24

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی