• 23:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:02

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:02

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:02

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,940,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:37

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:42

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 04:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,099,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,099,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,099,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,099,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:02

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:02

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:42

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:52

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:37

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,253,360 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:37

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,253,360 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:22

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:22

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 04:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 04:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:37

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:22

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 04:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:52

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 04:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:02

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:55

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:17

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 04:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,678,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,678,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:52

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,678,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 09:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,825,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:42

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,825,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,268,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی