• 17:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:15

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:35

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:35

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,707,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,834,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,834,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,890,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,890,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : BAe
چارتری
 • 15:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 14:35

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:05

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:35

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:05

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,004,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,004,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,004,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,173,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,173,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,173,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,375,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,375,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,375,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,375,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,391,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:05

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,391,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,391,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,391,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:35

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:05

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,576,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,576,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,576,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,576,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:15

  پنجشنبه,02 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:55

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,488,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,710,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,710,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,844,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,844,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,993,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,993,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:05

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,993,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی