• 07:05

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,558,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 07:05

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 07:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,413,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:05

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:05

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,815,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : BAe
سیستمی