• 18:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,558,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:25

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:20

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,358,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 05:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 05:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,597,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 15:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,254,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,890,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:55

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری