• 20:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 21:54

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 21:54

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,157,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:39

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,352,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:39

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,352,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:59

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:59

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 21:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 20:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 21:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 15:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 16:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 08:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:59

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 16:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 20:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 21:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 08:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 15:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 16:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 08:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 20:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 21:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 20:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 21:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 15:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 16:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 08:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 11:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 12:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 08:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 20:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 21:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 15:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 16:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی