• 23:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 00:09

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 00:09

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 15:19

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,866,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 15:19

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,035,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:09

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:09

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:54

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 12:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 22:09

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 16:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 14:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:54

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 16:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 11:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 12:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 14:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:09

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 16:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:19

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 22:09

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 22:09

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 16:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:09

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 14:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:19

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 16:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 17:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:19

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:09

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:39

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:19

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری