• 16:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 10:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری