• 22:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:42

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:12

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:42

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:42

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:37

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,512,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:37

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی