• 20:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  شنبه,02 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  شنبه,02 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:42

  شنبه,02 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,293,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 10:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:42

  شنبه,02 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,389,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 22:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:42

  شنبه,02 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,490,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:57

  شنبه,02 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:57

  شنبه,02 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  شنبه,02 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  شنبه,02 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,016,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:42

  شنبه,02 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری