• 09:55

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 10:52

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 09:55

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 10:52

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی