• 13:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 06:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 05:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 20:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 13:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,226,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,226,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,226,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 21:20

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,343,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,343,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:20

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:20

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,597,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,629,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,890,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:20

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:20

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,611,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,971,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,971,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,104,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,283,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,848,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,548,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,548,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,548,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی