• 10:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری