• 22:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:51

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:01

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:16

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:55

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:26

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:31

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:56

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:01

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:01

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:25

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:56

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری