• 20:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:46

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 16:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:46

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:46

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:46

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:16

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:46

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:16

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:16

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:46

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری