• 17:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:35

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 17:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 17:20

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:40

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
چارتری