• 20:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:12

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:27

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:57

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:27

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:57

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
912,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
922,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,018,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,028,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:57

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,103,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,198,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,293,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,389,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,505,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,558,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,622,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:27

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,840,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:57

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,840,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,919,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:27

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,016,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:57

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,016,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,099,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:07

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,512,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:50

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:47

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی