• 12:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:54

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:39

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:39

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:39

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:24

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,394,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:24

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,615,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی