• 20:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:35

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:55

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:55

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:55

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:55

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:55

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:55

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,207,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:55

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,459,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:10

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:05

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 05:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,869,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 09:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:25

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,869,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 09:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:25

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,124,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 22:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:55

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,254,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:55

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,254,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:55

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,890,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:55

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,890,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری