• 19:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:55

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:26

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:55

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:26

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:55

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:26

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:31

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:01

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:31

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:31

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:31

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:31

  چهار شنبه,01 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
چارتری