• 18:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 17:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:16

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:16

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:16

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:16

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:46

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:46

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:15

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:46

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:30

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:50

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:00

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:31

  شنبه,02 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری