• 04:35

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:05

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,325,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,390,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,390,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,390,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,390,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 04:35

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:05

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,452,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:05

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 08:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,740,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,740,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:25

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,809,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  پنجشنبه,31 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  پنجشنبه,31 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:25

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  پنجشنبه,31 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  پنجشنبه,31 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,343,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:40

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:40

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  پنجشنبه,31 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  پنجشنبه,31 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:35

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:05

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:45

  پنجشنبه,31 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,529,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:40

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,597,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:05

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,311,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:05

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:35

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:15

  پنجشنبه,31 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,611,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,837,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,869,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:45

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,155,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,423,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,423,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,848,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,30 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,548,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی