تفرجگاه بوان

شهرستان نورآباد ممسنی در مسیر جاده ممسنی به سپیدان
نوع جاذبه : طبیعی
ثبت نظر