دروازه قرآن

ورودی شهر شیراز
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر